Η πρώτη χρονιά λειτουργίας της Σχολής Χαρακτικής Χαμπή το 1995